Английски език

Онлайн езиковите курсове по английски Ви дават възможност за бързото изучаване на езика в удобно за Вас време и място. Курсовете се провеждат от лектори, завършили в английска филология.

Английски за начинаещи

В края на този модул, изучаващите английски ще познават
– особеностите в английското произношение и изключенията
– основните граматически правила и времена
– ще имат натрупана лексика, за да могат да се изразяват във формална и неформална среда
– ще могат да съставят текст и коментират дадена тема
– ще бъдат запознати с основните изисквания при интервю
– Подготовката покрива нива А1 И А2 по скалата на Европейския езиков паспорт

Уроци по английски за напреднали

В края на този модул, изучаващите английски ще:
– ще затвърдят и обогатят техните знания в официални и неофициални ситуации чрез провеждането на диалози на различни теми.
– ще бъде обърнато особено внимание на специфични граматически конструкти
– ще бъдат запознати с изискванията за писане и попълване на различни видове административни документи като молба, заявление, мотивационно писмо и др.
– ще бъдат запознати с културата и историята на Англия с цел по- бързото усвояване на езика като затова ще бъдат предоставени филми, музика, книги, пътеписи и др.
– ще бъдат запознати с разликите в граматиката и лексиката в Англия и САЩ
– ще бъдат запознати по-обстойно с езика на тялото и значението на различните жестове в английската култура. Ние знаем, че нон-вербалната комуникация е от съществено значение за перфектното владeене на езика.
– Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Уроци по английски (C1 I C2)

В края на този модул, изучаващите немски ще:
– могат да коментират научни, политически, икономически теми
– познават и прилагат идиоматични изрази
– могат да се изразяват, без да се замислят за граматика и лексика
– няма да срещат трудности при превод на текст от български на английски и от английски на български